Du học Singapore
DU HỌC SINGAPORE: Một số trường tham khảo
04/10/2013 05:48 SA

STT

Trường

Vị trí

Địa chỉ

Chương trình đào tạo

Yêu cầu đầu vào

Học phí

1

KAPLAN

Singapore

8 Wilkie Rd, Singapore

* Chương trình tiếng Anh
* C
nhân
* Th
c sĩ
* Ti
ến sĩ
các ngành: ngh
thut, Khoa hc sinh hc, kinh doanh, giáo dc, K thut, Khoa hc Y tế, nhân văn, thông tin và Khoa hc máy tính, nghiên cu liên ngành, Lut, Y Khoa, Khoa hc Vt lý, sinh thái hc xã hi và Khoa hc xã hi.

 

 

OSI Vietnam
Tên và tên
Điện thoại
Ngày hẹn Lúc giờ phút
Lời nhắn
Mã xác nhận
 
Họ và tên
Email
Mã xác nhận